WKBpostNAMES-ZfvfD
WARSAW-KIN-BERLIN

Galeria Promocyjna
Rynek Starego Miasta 2
00 - 272 Warszawa PL

Opening: Thursday, 28.09.2023, 7pm
28.09. - 28.10.2023

WARSAW-KIN-BERLIN includes six project spaces each from Berlin and Warsaw, and is curated by Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin) and Katie Zazenski (STROBOSKOP, Warsaw). Through this collaboration, we aim to emphasize the critical role of independent/project spaces for experimentation and artistic development, for the roles they play in contemporary art ecosystems, and the unique ways in which these communities are and can be connected.
We first introduced the project in April at Pavillon am Milchhof in Berlin. The core structure was two artists representing each space, with the primary condition being that it should be someone with whom they’ve collaborated before. In some cases, artist collectives were selected, making the number of total artists higher. In another case, the space was represented by one collective work, lowering the expected number of total art works — we welcomed the diverse interpretations and ended up with 30 artists represented by 23 works. Ultimately, pieces were selected to show as wide a field as possible of current confrontations, concepts, media, and realizations. For the exhibition in Warsaw we followed the same procedure but made a completely new selection, as well to similarly adapt to the unique space of Galeria Promocyjna. This iteration includes 32 works by a constellation of 39 artists, writers, and other specialists.
Through this partnership, we have come to define kin as a relationship that does not come from the past, but rather is one that points to the future. We are interested in the potential that we have as kin, as agents of the independent/project space scenes of these two capital cities, of neighboring countries, that have distinct roots and biographies. And as expected, the nature, tone, and viability of our independent initiatives reflect this. It is kinship that makes it possible to discover these subtle and surprising differences while also revealing their critical connections. We wish to strengthen our relations and touch points, and also to expand our networks and also inspirations through this international, interdisciplinary cooperation.

+

Zależy nam na podkreśleniu kluczowej roli niezależnych przestrzeni w eksperymentowaniu i rozwoju środowisk artystycznych, ich znaczenia w ekosystemach sztuki współczesnej, ale też na wskazaniu wyjątkowych mozliwości w jakie te społeczności są, i mogą być, połączone.  
Po raz pierwszy WARSAW-KIN-BERLIN zaprezentowałyśmy w Pavillon am Milchhof w Berlinie w kwietniu tego roku. Jego podstawowym założeniem było wybranie przez przedstawicieli każdego artist run space’u dwóch artystów, z którymi współpracowali wcześniej. W niektórych przypadkach wybierano kolektywy artystyczne, co zwiększało ogólną liczbę twórców, w innych – przestrzeń reprezentowana była przez jedną pracę zbiorową, co obniżyło oczekiwaną liczbę wszystkich dzieł. Ostatecznie 30 artystów pokazało 23 prace, które zostały wybrane tak, aby pokazać jak najszersze pole aktualnych konfrontacji, koncepcji, mediów i realizacji artystycznych. W przypadku wystawy w Warszawie zastosowałyśmy tę samą procedurę, ale dokonałyśmy zupełnie nowej selekcji, aby dostosować się do przestrzeni Galerii Promocyjnej. Ta iteracja obejmuje 32 prace 39 artystów, pisarzy i innych twórców.
Dzięki współpracy zdefiniowałyśmy słowo “kin” (ang. pokrewieństwo, krewni) jako relację, która nie wywodzi się z przeszłości, ale wskazuje raczej na przyszłość. Interesuje nas potencjał, który mamy jako “krewne”, przestawicielki niezależnych/projektowych scen dwóch stolic, sąsiadujących krajów, mających odmienne korzenie i biografie. Zgodnie z oczekiwaniami odzwierciedla ono charakter, ton i żywotność naszych niezależnych inicjatyw. To właśnie “kin” pozwala odkryć te subtelne i zaskakujące różnice, ujawniając jednocześnie ich krytyczne powiązania. Pragniemy wzmacniać nasze relacje i punkty styku, a także poszerzać sieci i inspiracje poprzez tę międzynarodową, interdyscyplinarną kooperację.

sdk.pl/galeria/warsaw_kin_berlin/
Pätzug / Hertweck

Pätzug / Hertweck

Pätzug / Hertweck
Fisimatenten

Opening: Friday 08.09.2023 7pm
#6 related to flow

The installation by Pätzug / Hertweck transforms the greenhouse into a place where the universe begins to waver. The theory of the growing universe is illustrated by the incessant changes of the billowing firmament. But the wrinkles in the starry sky challenge our notions of stability, control, and orientation.
The intervention transcends the boundaries of the glasshouse and challenges its notions of controlled growth and organic developments. It creates a symbiosis between the cosmic and the earthbound, between the infinite and the limited. Pätzug and Hertweck have created a visual reflection that inspires us to reevaluate the infinities that surround us. 
(Pätzug / Hertweck)

paetzughertweck.de